Bezpieczenstwo sieci przemyslowych

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz warty roli w przemyśle są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że znaczna część maszyn, a także narzędzi jest dedykowana do pisania pozycji w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi nastąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która przenosi się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a jeszcze Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w kwestii unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i sposobów ochronnych, jakie są dane do użytku w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym końcem tej dyrektywy jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą duży poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa reguła nie była podstawowym etapem z poziomu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grup Europejskiej. Z niemal dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby dopasować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi już w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wbudowana w działanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do użytku w dziedzinach, które są zagrożone atakiem na płaszczyzny oraz dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych oddanych do używania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we wnętrzu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na zasadzie starego podejścia, były powiązane wyłącznie z urządzeniami elektrycznymi, które pragnęły wykonać wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu tylko w części przypadków. W układzie z obecnym, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest mało wystarczające do zrobienia przyzwoitego zakresu ochrony, jaki jest wymagany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.